Algemene voorwaarden

Artikel 1: Betaling

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen onderzijds zijn alle facturen ten laatste 30 dagen na factuurdatum te betalen.
 2. In geval van laattijdige betalingen zijn op alle nog niet vereffende sommen intresten verschuldigd op basis van de discontovoet van de Nationale Bank, vermeerderd met 2% voor de periode tussen de vervaldatum en de dag van de effectieve betaling, zonder dat een dergelijke clausule de openbaarheid van de schuld kunnen schaden.
 3. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, zal ten titel van forfetaire schadevergoeding het totale bedrag van de factuur vermeerderd worden met 20% met een minimum van 50 euro en dit tezamen met de hogervermelde nalatigheidsintresten.
 4. Ten gevolge van de niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zullen alle andere facturen onmiddelijk opeisbaar worden en zal N.V. WELDING SERVICES het recht hebben om iedere nog niet uitgevoerde verkoop te annuleren en iedere verzending op te schorten.
 5. Het trekken van een handelseffect of iedere andere regeling zal geen novatie noch een afwijking van onze algemene voorwaarden meebrengen.

Artikel 2: Leveringstermijn

 1. Tenzij anders bedongen, zal de leveringstermijn een stellige verbintenis uitmaken binnen de in lid 2 en lid 3 beschreven grenzen.​
 2. Indien de levering door N.V. WELDING SERVICES niet werd uitgevoerd op de overeengekomen datum, kan de koper haar een aangetekende brief zenden. Indien de levering nog altijd niet wordt uitgevoerd binnen de 21 dagen na de datum van de verzending van dit aangetekend schrijven, kan de koper schadeloosstelling vorderen voor de laattijdige levering.
 3. Indien geen enkele leveringstermijn werd gespecifieerd, zal de leveringstermijn geacht worden 4 weken te zijn vanaf het definitief worden van de overeenkomst tussen N.V. WELDING SERVICES en de koper.

Artikel 3: Prijs

 1. Alle prijzen zijn netto, af fabriek, B.T.W. niet inbegrepen.
 2. De prijzen op de website hebben slechts een indicatief karakter, zij binden N.V. WELDING SERVICES niet en kunnen ten alle tijde door de laatsgenoemde worden gewijzigd.
 3. Alle prijzen zijn voorbehouden voor eventuele fouten.

Artikel 4: Eigendom van de waren / risico's

 1. Het eigendomsrecht met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op de koper vanaf het ogenblijk dat de betrokken facturen betaald zijn.​
 2. De risico's met betrekking tot de verkochte goederen gaan over op de koper vanaf het ogenblik dat de betrokken geoderen het bedrijf van N.V WELDING SERVICES verlaten, zelfs indien N.V. WELDING SERVICES zich met het vervoer belast.

Artikel 5: Ontbinding

 1. N.V. WELDING SERVICES zal de overeenkomst in volle rechten kunnen ontbinden in het geval dat de koper zijn verbintenissen niet zou kunnen uitvoeren binnen twee weken volgend op het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
 2. Deze ontbinding zal geschieden zonder afbreuk te doen aan het recht van N.V. WELDING SERVICES om schadeloosstelling te verkrijgen.

Artikel 6: Aanvaarding

 1. Onze producten worden geacht te zijn aanvaard op het moment van hun vertrek uit het bedrijf van N.V. WELDING SERVICES.

​Artikel 7: Klachten

 1. Klachten zullen niet aanvaard worden indien ze niet binnen 7 dagen na de levering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan N.V. WELDING SERVICES.
 2. N.V. WELDING SERVICES behoudt zich het recht voor om te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde koopwaren of de terugstoring van de aankoopprijs.

Artikel 8: Terugzending

 1. Geen enkele terugzending van koopwaren ​mag uitgevoerd worden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging.
 2. Een dergelijke machtiging houdt voor N.V. WELDING SERVICES geen erkenning in, dat de goederen gebrekkig waren of niet-conform.

Artikel 9: Tegenstrijdige voorwaarden

 1. ​Tenzij anders, schriftelijk en uitdrukkelijk door de partijen werd overeengekomen, zullen de clausules en voorwaarden welke hierin vervat zijn, het geheel van de akkoorden en overeenkomsten tussen N.V. WELDING SERVICES en de koper afgesloten, uitmaken.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan het Belgisch Recht.

Artikel 11: Bevoegde Rechtbank

 1. ​In geval van geschil zal de Rechtbank van Dendermonde bevoegd zijn om er kennis van te nemen, onverminderd het recht van N.V. WELDING SERVICES om voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de verweerder te dagvaarden indien zij daaraan de voorkeur geeft.